Blog

24 lipca 2018 | Prawo cywilne

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie dotyczące spraw o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem odrębnym w ramach postępowania nieprocesowego i zostało uregulowane przepisami art. 544 - 5601 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie dotyczące ubezwłasnowolnienia, z racji daleko idącej ingerencji w prawa i swobody danej osoby, cechuje się znacznymi różnicami i zaostrzonym rygorem w odróżnieniu od innych postępowań nieprocesowych. Ustawodawca przyjął wiele odmiennych uregulowań, aby postępowanie to było wszczynane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

13 lipca 2018 | Prawo cywilne

Instytucja ubezwłasnowolnienia w Polsce

Instytucja ubezwłasnowolnienia stanowi silną ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Jej podstawowym celem jest ochrona interesów osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy niepełnosprawnością intelektualną. Z informacji statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba postępowań w sprawach o ubezwłasnowolnienie rośnie z każdym rokiem.

6 lipca 2018 | Windykacja należności

Wierzycielu, od 9 lipca 2018 r. zostaną skrócone terminy przedawnienia roszczeń.

Już 9 lipca 2018r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, zakładająca m.in. zmiany terminów przedawnienia roszczeń. Ogólny 10-letni termin zostanie skrócony do lat 6, roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego innego organu będą ulegać przedawnieniu również po upływie lat 6. Zmianie ulegnie także sposób obliczania terminów.

20 czerwca 2018 | Prawo gospodarcze

RODO a protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 14 czerwca bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (dalej: RODO) z dnia 7 czerwca 2018 r. Jest to inicjatywa legislacyjna, która przewiduje zmiany w realizacji zasady jawności funkcjonującej na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Modyfikacji ulec ma m.in. treść art. 96 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 3a i 3b, a także treść art. 97 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 1a i 1b.

12 czerwca 2018 | Ochrona danych osobowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kontrola pracowników w świetle RODO

25 maja 2018 r. to data, która wszystkim kojarzy się z jednym słowem – RODO.

W tym dniu weszły w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Ustawodawca polski rozwiązał również kontrowersyjną kwestię monitorowania terenu zakładu pracy i poczty elektronicznej pracownika.

4 czerwca 2018 | Ochrona danych osobowych

Ograniczyć, Sprostować, Zapomnieć – o uprawnieniach z RODO słów kilka

Już jest! Tak usilnie oczekiwana data 25 maja wreszcie nastała i mimo tylu gromkich ostrzeżeń związanych z jej nadejściem (mających czasami wręcz katastroficzne zabarwienie), RODO – bo o nim oczywiście mowa – weszło ostatecznie w fazę faktycznego stosowania.

22 maja 2018 | Ochrona danych osobowych

RODO tuż tuż – czy już wdrożyłeś je u siebie?

25 maja stanowi w tym roku wyjątkowo newralgiczną datę, ponieważ od tego momentu należy rozpocząć stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane powszechnie jako RODO).

15 maja 2018 | Prawo cywilne

Problemy z likwidacją szkody komunikacyjnej – kiedy ubezpieczyciel nie ma racji?

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym zwłaszcza najczęstsze problemy z jakimi można spotkać się w praktyce polskich ubezpieczycieli.

7 maja 2018 | Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy warto założyć spółkę cywilną?

Czym jest spółka cywilna? Na takie pytanie większość osób odpowie „no jak to czym, spółką”. Faktycznie jednak spółka cywilna nie jest spółką a umową, zobowiązaniem wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. A dokładniej, nie jest spółką handlową i nie ma osobowości prawnej. Wiąże się to z licznymi konsekwencjami, takimi jak bezpośrednia odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej.

25 kwietnia 2018 | Prawo cywilne

Ty też marzysz o pierścionku zaręczynowym?

Każda z Pań marzy o pięknej miłości, a przede wszystkim o wdzięcznym pierścionku zaręczynowym, który wzbudziłby zazdrość koleżanek. Ciekawostką jest, że zaręczyny są instytucją z długoletnią tradycją. Obecnie prawo jej nie reguluje, jednak nie zawsze tak było.

1 2 3 4 5 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.