Blog

27 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Operat szacunkowy- kwestionowanie ustalenia wartości nieruchomości

Po sprawdzeniu i wniesieniu uwag do operatów, wojewoda powołał nowego rzeczoznawcę do dokonania ponownej wyceny. Jak się okazało, większość operatów sporządzonych przez tego rzeczoznawcę została zakwestionowana przez właścicieli nieruchomości.

13 sierpnia 2018 | Prawo cywilne

BTE: Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, jako szczególny przywilej dla banków i instytucji bankowych, został faktycznie wyeliminowany z porządku prawnego Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2016 r. W Wyroku Trybunał uznał niekonstytucyjność procedury wystawiania BTE.

7 sierpnia 2018 | Prawo gospodarcze

Postępowanie przymuszające w KRS. Jak Sąd Rejestrowy zadba o prawidłowy stan Krajowego rejestru Sądowego?

Obowiązek złożenia odpowiednich formularzy – wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym znany jest każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w formie spółki. W trakcie działalności obowiązek ten pojawia się zwłaszcza w momencie dokonywania zmian w strukturach spółki. Wniosek taki powinien być złożony w ustawowym terminie. Termin ten został określony w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W natłoku spraw czas ten może się jednak okazać dla nas niewystarczający.

2 sierpnia 2018 | Prawo cywilne

Skutki ubezwłasnowolnienia

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego można podzielić na dwie kategorie: skutki ogóle wyrażone w art. 12 i 14 kodeksu cywilnego oraz skutki szczególne odnoszące się do konkretnych dziedzin życia. Ogólnym skutkiem ubezwłasnowolnienia całkowitego jest zmiana dotychczasowego statusu prawnego samego ubezwłasnowolnionego.

1 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog – Prawo w procesie inwestycyjnym] Wstęp

Praktyka pokazała, że proces inwestycyjny, a zwłaszcza budowy dróg, nie jest tak prosty jakby każdemu mogło się wydawać. Naprawdę potrzeba fachowej wiedzy, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów i móc pomóc zarówno osobom wywłaszczanym, jak i Wykonawcą- czyli najsłabszym stronom procesu inwestycyjnego.

24 lipca 2018 | Prawo cywilne

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie dotyczące spraw o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem odrębnym w ramach postępowania nieprocesowego i zostało uregulowane przepisami art. 544 - 5601 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie dotyczące ubezwłasnowolnienia, z racji daleko idącej ingerencji w prawa i swobody danej osoby, cechuje się znacznymi różnicami i zaostrzonym rygorem w odróżnieniu od innych postępowań nieprocesowych. Ustawodawca przyjął wiele odmiennych uregulowań, aby postępowanie to było wszczynane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

13 lipca 2018 | Prawo cywilne

Instytucja ubezwłasnowolnienia w Polsce

Instytucja ubezwłasnowolnienia stanowi silną ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Jej podstawowym celem jest ochrona interesów osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy niepełnosprawnością intelektualną. Z informacji statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba postępowań w sprawach o ubezwłasnowolnienie rośnie z każdym rokiem.

6 lipca 2018 | Windykacja należności

Wierzycielu, od 9 lipca 2018 r. zostaną skrócone terminy przedawnienia roszczeń.

Już 9 lipca 2018r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, zakładająca m.in. zmiany terminów przedawnienia roszczeń. Ogólny 10-letni termin zostanie skrócony do lat 6, roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego innego organu będą ulegać przedawnieniu również po upływie lat 6. Zmianie ulegnie także sposób obliczania terminów.

20 czerwca 2018 | Prawo gospodarcze

RODO a protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 14 czerwca bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (dalej: RODO) z dnia 7 czerwca 2018 r. Jest to inicjatywa legislacyjna, która przewiduje zmiany w realizacji zasady jawności funkcjonującej na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Modyfikacji ulec ma m.in. treść art. 96 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 3a i 3b, a także treść art. 97 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 1a i 1b.

12 czerwca 2018 | Ochrona danych osobowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kontrola pracowników w świetle RODO

25 maja 2018 r. to data, która wszystkim kojarzy się z jednym słowem – RODO.

W tym dniu weszły w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Ustawodawca polski rozwiązał również kontrowersyjną kwestię monitorowania terenu zakładu pracy i poczty elektronicznej pracownika.

1 2 3 4 5 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.