Blog

20 września 2016 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia Prawo cywilne

Wywłaszczenie a ochrona interesu indywidualnego

Regionalnym przykładem procesu wywłaszczeniowego jest budowa drogi ekspresowej S5. Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia gruntów niezbędnych do budowy trasy S5. Wywłaszczenie następuje na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

9 września 2016 | Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy na dostawę gazu do przedsiębiorstwa

Od kilku lat obserwujemy liberalizację rynku gazu. Zmiana dostawcy gazu do przedsiębiorstwa może się wiązać ze znacznymi oszczędnościami, jednakże procedura zmiany dostawy gazu nie jest łatwa.

15 sierpnia 2016 | Windykacja należności

Mediacja. Dlaczego warto spróbować?

O instytucji mediacji słyszymy coraz częściej. I dobrze, bo w przypadku wystąpienia konfliktu, to do mediatora powinniśmy skierować pierwsze kroki, a postępowanie sądowe traktować jako ostatnią deskę ratunku. Mediacji reklamować nie trzeba, obroni się sama. Dla każdego przedsiębiorcy ważna jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności. Tu mediacja ma pierwszą przewagę nad postępowaniem sądowym - jest znacznie szybsza i tańsza.

1 sierpnia 2016 | Prawo gospodarcze

E-fakturowanie będzie powszechne

Zamówienia publiczne na przestrzeni ostatnich 20 lat w polskim systemie prawnym ulegały wielu zmianom, które były i nadal są determinowane w dużej mierze koniecznością dostosowywania krajowych ram prawnych do unijnych przepisów. Aktualny trend to elektronizacja zamówień publicznych, rozumiana jako zastąpienie tradycyjnej „papierowej” formy, obecnie dominującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanych i przeprowadzonych przez polskich zamawiających - formą elektroniczną.

14 lipca 2016 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dla kogo szkolenie BHP?

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca wie, że jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika z przepisów BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń BHP. Wątpliwości co do istnienia tych obowiązków pojawiają się w przypadku zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na innych podstawach prawnych (umowa o dzieło, umowa agencyjna, własna działalność gospodarcza).

1 lipca 2016 | Prawo cywilne

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Instytucja służebności przesyłu została zaimplementowana do krajowego systemu prawnego na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731).

9 marca 2015 | Podatki i restrukturyzacje

Ryczałty za korzystanie ze służbowych aut na potrzeby prywatne. W końcu…

Wraz z początkiem 2015 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano regulację stanowiącą podstawę do określenia przychodu pracownikowi, korzystającego na cele prywatne z samochodu należącego do pracodawcy.

23 lutego 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Częste zwolnienia lekarskie jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę?

Korzystanie ze zwolnień lekarskich jest prawem i przywilejem pracownika. Pracodawca nie ma instrumentów aby zmusić chorego pracownika do nie skorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. Wiadome jest, że w okresie zasiłku chorobowego pracownik korzysta z ochrony i nie może być mu wypowiedziana w tym okresie umowa o pracę. Jednakże pracownik nadużywający zwolnień lekarskich nie może być spokojny.

19 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Koszty postępowania upadłościowego

We wpisie dotyczącym podstaw oddalenia wniosku przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości podkreślałam, że dłużnik musi posiadać majątek pozwalający na pokrycie kosztów tego postępowania, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe
i naprawcze sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Co zatem wchodzi w skład kosztów postępowania upadłościowego?

16 stycznia 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika?

Wielokrotnie pracodawcy orientują się, że ich pracownik postępuje w stosunku do niego nie lojalnie. Przykładów może być wiele. Często spotykamy się z sytuacją, że pracownik wykorzystuje informacje pozyskane w trakcie świadczenia pracy do wykonywania zleceń lub czynności dla innych podmiotów najczęściej prowadzących działalności zbliżoną do pracodawcy. Czy pracodawca zawsze stoi na przegranej pozycji? Niekoniecznie.

1 5 6 7 8 9 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.