Blog

18 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Kto może ogłosić upadłość?

W 2013 r. zostało ogłoszonych 926 upadłości przedsiębiorców. Z kolei w 3 kwartałach 2014 r. upadłość została ogłoszona w stosunku do 619 przedsiębiorców, w tym jedynie do 159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co może świadczyć o tym, iż ta forma restrukturyzacji zadłużenia nie jest przez nie zbyt często wykorzystywana1, a zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków.

14 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Odpowiednia forma prowadzenia działalności, jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników i bardzo rzadko jest tak, że najważniejszym kryterium decyzyjnym jest reżim opodatkowania. Należy jednak mieć na względzie, że nasz system podatkowy pomimo, że skomplikowany, to jednak zawiera rozmaite „furtki” pozwalające na rozwiązania mogące przynieść rozmaite korzyści, a raczej oszczędności na płaszczyźnie rachunku ekonomicznego, nie zaburzając jednocześnie naszych pozostałych założeń w zakresie prowadzenia działalności.

12 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Stosunek pracy i jego elementy. Spór o ustalenie stosunku pracy.

Obecnie dość często pracodawcy korzystają z dobrodziejstw płynących z wiązania się z „pracownikami” umowami cywilnoprawnymi, gdyż rodzą one mniejsze koszty oraz nie cechują się tak dużą trwałością, jak w przypadku stosunku pracy. Uprawienie do dochodzenia ustalenia stosunku pracy wynika z zakazu określonego w art. 22 § 2 kp, który stanowi, że zatrudnienie na warunkach określonych dla stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy, zawsze skutkowało będzie nawiązaniem stosunku pracy.

10 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości – obowiązek czy uprawnienie ?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim obowiązkiem, a żeby z niego się wywiązać należy złożyć wniosek skutecznie, spełniając wszystkie, w mojej ocenie dość rygorystyczne warunki formalne. Nawet jeśli uważasz, że jesteś w stanie niewypłacalności, ale istnieją podstawy do oddalenie wniosku to i tak musisz wykonać ciążący na Tobie obowiązek. To do sądu należy ocena czy zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I ACa 462/11).

7 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Formy świadczenia pracy

W przypadku tych wszystkich podstaw świadczenia pracy należy dokonać wykładni umowy w związku z czym forma świadczenia pracy oceniana jest nie ze względu na tytuł lecz treść umowy. Istotne jest co wskazane zostało bezpośrednio w art. 22 § 11 Kp, że w przypadku gdy zostaną zachowane wszystkie elementy stosunku pracy bez względu na nazwę tej umowy do chodzi do nawiązania stosunku pracy i zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu pracy.

6 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zarządzanie ryzykiem podatkowym czyli sposób na pomysły fiskusa

Odpowiednio wdrożona procedura zarządzania ryzykiem podatkowym może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci uporządkowania jego dokumentacji, zabezpieczenia aktywów pieniężnych i zwiększenia konkurencyjności.

4 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ?

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności. Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika, który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości.

1 7 8 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.