Blog

12 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Stosunek pracy i jego elementy. Spór o ustalenie stosunku pracy.

Obecnie dość często pracodawcy korzystają z dobrodziejstw płynących z wiązania się z „pracownikami” umowami cywilnoprawnymi, gdyż rodzą one mniejsze koszty oraz nie cechują się tak dużą trwałością, jak w przypadku stosunku pracy. Uprawienie do dochodzenia ustalenia stosunku pracy wynika z zakazu określonego w art. 22 § 2 kp, który stanowi, że zatrudnienie na warunkach określonych dla stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy, zawsze skutkowało będzie nawiązaniem stosunku pracy.

10 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości – obowiązek czy uprawnienie ?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim obowiązkiem, a żeby z niego się wywiązać należy złożyć wniosek skutecznie, spełniając wszystkie, w mojej ocenie dość rygorystyczne warunki formalne. Nawet jeśli uważasz, że jesteś w stanie niewypłacalności, ale istnieją podstawy do oddalenie wniosku to i tak musisz wykonać ciążący na Tobie obowiązek. To do sądu należy ocena czy zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I ACa 462/11).

7 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Formy świadczenia pracy

W przypadku tych wszystkich podstaw świadczenia pracy należy dokonać wykładni umowy w związku z czym forma świadczenia pracy oceniana jest nie ze względu na tytuł lecz treść umowy. Istotne jest co wskazane zostało bezpośrednio w art. 22 § 11 Kp, że w przypadku gdy zostaną zachowane wszystkie elementy stosunku pracy bez względu na nazwę tej umowy do chodzi do nawiązania stosunku pracy i zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu pracy.

6 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zarządzanie ryzykiem podatkowym czyli sposób na pomysły fiskusa

Odpowiednio wdrożona procedura zarządzania ryzykiem podatkowym może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci uporządkowania jego dokumentacji, zabezpieczenia aktywów pieniężnych i zwiększenia konkurencyjności.

4 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ?

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności. Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika, który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości.

1 7 8 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.