Regulamin

Regulamin

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 

Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie, nadaje się następujące znaczenie:

1.    Kancelaria   – Centrum Prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (Dział Prawny w Toruniu), którego przedmiotem działalności jest świadczenie profesjonalnych usług prawnych;
2.    Kodeks – niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk;
3.    Prawnik –  zatrudniony w Kancelarii, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji, doktorant Wydziału Prawa i Administracji, aplikant radcowski lub adwokacki, radca prawny lub adwokat;
4.    Klient – osoba, która korzysta z usług prawnych Kancelarii;
5.    Usługa – pomoc prawna świadczona na rzecz Klienta;
6.    Umowa  – porozumienie zawarte między Kancelarią a Klientem w zakresie świadczonych usług;
7.    System  – program zarządzający pracą Kancelarii, umożliwiający rejestracje bieżących czynności oraz kontakt z Klientem.

Kancelaria prowadząc obsługę prawną Klientów w poszanowaniu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i najwyższymi standardami zawodowymi, zobowiązuje się wobec swoich Klientów do przestrzegania zasad ustanowionych w Kodeksie.

STANDARDY OBSŁUGI

1.Zasada rzetelnej informacji

Klientowi przysługuje prawo do wyczerpującej informacji o statusie sprawy prowadzonej w jego imieniu przez Kancelarię, udzielanej w przystępnej i zrozumiałej formie, w tym także za pośrednictwem Systemu.

2. Zasada poufności

Kancelaria zachowuje w tajemnicy wszelkie dane i informacje przekazane jej w toku prowadzonej obsługi prawnej. Po zakończeniu współpracy Kancelaria.

3. Zasada transparentności  wynagrodzenia

Warunki rozliczeń finansowych pomiędzy Klientem a Kancelarią, oparte są na przejrzystych i z góry znanych Klientowi zasadach, ustalonych w Umowie, przed rozpoczęciem świadczenia usług.

4. Zasada lojalności i wzajemnego zaufania

  1. Zasada lojalności i wzajemnego zaufania Kancelaria prowadzi obsługę prawną starając się utrzymywać z Klientem stałe relacje oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu.
  2. Kancelaria dokłada najwyższej staranności aby wyeliminować możliwość zaistnienia konfliktu interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu Klientów. Jeżeli pomimo tego, tego rodzaju konflikt zaistniał, Kancelaria dąży do jego rozwiązania respektując zasady uczciwości i rzetelności zawodowej.

5. Zasada profesjonalizmu

  1. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi najwyższej jakości, dbając o wysoki poziom merytoryczny pracy. Mając na względzie rzetelność świadczonych usług, Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych gałęziach prawa.
  2. Prawnicy Kancelarii zmierzają do osiągnięcia możliwie najdoskonalszych rezultatów swojej pracy, wykorzystując w najlepszy sposób swoją wiedzę i umiejętności.
  3. Prawnicy Kancelarii w każdym przypadku sumiennie wykonują obowiązki służbowe oraz mają na względzie wnikliwe oraz rozważne realizowanie powierzone zadania.

6. Zasada doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Mając na uwadze szybko zachodzące zmiany w obszarze prawa, Prawnicy Kancelarii zobowiązują się wobec Klientów do nieustannego doskonalenia zawodowego, monitorowania zmian w ustawodawstwie oraz tendencji występujących w orzecznictwie sądowym. W tym celu nasi Prawnicy uczestniczą w różnorakich specjalistycznych szkoleniach i konferencjach oraz innych formach kształcenia, takich jak studia podyplomowe w zakresie określonych dziedzin prawa. Kancelaria umożliwia i ułatwia swoim pracownikom rozwój zawodowy i premiuje odbywanie przez nich aplikacji prawniczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kancelaria dba o to, aby wszyscy jej Prawnicy oraz osoby występujące w jej imieniu zapoznały się z niniejszym dokumentem oraz realizowały jego postanowienia w swojej codziennej pracy, a także udostępnia Klientom i kontrahentom pełną treść Kodeksu do wglądu.

  1. Prawnicy Kancelarii ponoszą odpowiedzialność za jakość świadczonych usług i przestrzeganie Kodeksu.
  2. W razie naruszenia postanowień Kodeksu Kancelaria wyciąga konsekwencje służbowe wobec swoich pracowników.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.