Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii

W ramach prowadzonej działalności świadczymy profesjonalne usługi prawne w zakresie kompleksowego badania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.

Nasz zespół specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów due diligence w zakresie badania projektów OZE, zarówno na potrzeby audytu inwestorskiego, jak i finasowania projektu ze środków zewnętrznych pod względem zagadnień prawnych, finansowych oraz podatkowych, na każdym etapie jego realizacji.

Świadczymy pomoc przy wyborze konkretnego projektu OZE, uwzględniając indywidualnie określone wskazania Klienta, pośredniczenie w kontaktach z podmiotami oferującymi gotowe projekty OZE na rynku pierwotnym oraz wtórnym, a także w kontaktach z instytucjami finansowymi. Ponadto zapewniamy pełne wsparcie w negocjacjach warunków umów w tym zakresie.

Ofertę kierujemy m.in. do inwestorów krajowych, jak i zagranicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, pragnących zdywersyfikować źródła własnych dochodów w oparciu o OZE lub je sfinansować.

Przeprowadzamy również audyty transakcji nabycia udziałów w inwestycjach OZE na rzecz potencjalnych inwestorów.

Efektem finalnym przeprowadzonego audytu jest pisemny raport, określający w sposób precyzyjny m.in. wykryte ryzyka i zagrożenia inwestycji OZE, sposób ich wyeliminowania, informacje o źródłach zewnętrznego finansowania inwestycji OZE, źródłach bezzwrotnych dotacji ze środków UE i środków krajowych, jak również strategię negocjacyjną ze zbywcą projektu OZE. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu bezpieczeństwo inwestycji, jak również obniżyć cenę zakupu projektu OZE.

Do części składowych Audytu projektu OZE należą w szczególności:

 • analiza i opiniowanie umów określających tytuł prawny do nieruchomości objętych projektem (umowy dzierżawy, umowy służebności przesyłu, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu);
 • opiniowanie nabywanej lub przejmowanej dokumentacji projektowej oraz określanie warunków niezbędnych do wybudowania i nieprzerwanej eksploatacji wszystkich elementów składowych planowanego przedsięwzięcia (fundament, turbina, śmigła, kable, drogi, łuki drogowe, place montażowe, stacje kontenerowe, słupy energetyczne, wpięcie do GPZ itp.);
 • opiniowanie wszelkich decyzji wydawanych w toku postępowań administracyjnych;
 • obsługa prawna postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania ostatecznych i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody;
 • badanie umów przyłączenia do sieci energetycznej, umów dystrybucyjnych, umów sprzedaży energii oraz umów powiązanych;
 • kontrola i opiniowanie wysokości kosztów wynikających z wszelkich umów związanych z realizacją projektu;
 • opracowywanie pakietów ubezpieczeń;
 • przygotowanie i optymalizacja systemu aukcyjnego;
 • sprawdzanie i kontrola przedłożonych załączników graficznych w zakresie zgodności z treścią aktów notarialnych;
 • badanie zasad funkcjonowania spółek celowych zawiązanych dla realizacji projektu OZE;
 • analiza umów o roboty budowlane (FIDIC).

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.