Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowalne to nie tylko umowy o roboty budowlane z kodeksu cywilnego, ale również szereg problemów pojawiających się tuż przed zawarciem umowy. Proces budowlany rozpoczyna się od uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę czy decyzji środowiskowych. W przypadku środków publicznych w grę wchodzą również wywłaszczenia nieruchomości, a wraz z nimi uzyskiwanie odszkodowań za wywłaszczenia czy opłat adiacenckich. Proces budowlany, przed organami administracji, niekiedy trwa latami, a to z uwagi na fakt, że postępowanie administracyjne bardzo różni się od postępowania cywilnego, czyli „tradycyjnej rozprawy”. Czasami jedno odwołanie może spowodować zablokowanie zamierzonej przez nas inwestycji.

Centrum Prawa pomoże Państwu w rozwiązaniu powyższych problemu. Nasi prawnicy obsługują Inwestorów, Wykonawców oraz Podwykonawców. Ich wiedza oparta jest na doświadczeniu w realizacji inwestycji budowlanych m.in. budową autostrady A1, dróg ekspresowych czy realizacją inwestycji deweloperskich. Nasi prawnicy obsługiwali inwestycję realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC oraz na podstawie zamówień publicznych.

Oferta Centrum Prawa obejmuje pomoc przy:

 • odwołaniach od decyzji o warunkach zabudowy;
 • odwołaniach od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • odwołaniach od decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • rozstrzyganiu sporów budowlanych;
 • sporządzaniu umów o roboty budowlane;
 • sporządzaniu umów projektowych;
 • sporządzaniu umów o nadzór autorski;
 • sporządzaniu umów deweloperskich;
 • pozyskiwaniu gruntów inwestycyjnych;
 • uzyskiwaniu uprawnień do usuwania, wycinania drzew;
 • uzyskiwaniu opłat adiacenckich;
 • uzyskiwaniu odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości;

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z nieruchomościami, w szczególności:

 • opracowujemy struktury transakcji dotyczących nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych;
 • doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania;
 • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości do użytku osobom trzecim, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania;
 • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usuwania negatywnych wyników takich analiz;
 • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych;
 • doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego;
 • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i ich komercyjnego wykorzystania;
 • obsługujemy proces inwestycyjny;
 • sporządzamy umowy przedwstępne sprzedaży oraz umowy sprzedaży nieruchomości (lokalu);
 • sporządzamy umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
 • sporządzamy umowy najmu i umowy dzierżawy;
 • dokonujemy audyt nieruchomości;
 • pomagamy w ustanowieniu i zniesieniu hipoteki;
 • dokonujemy ustanowienia służebności;
 • dochodzimy odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów przy służebnościach przesyłu;
 • prowadzimy sprawy o eksmisje;
 • prowadzimy sprawy o bezumowne korzystanie z lokalu;
 • pomagamy w podziałach i scalaniach nieruchomości;
 • pomagamy w stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości przez sąd;
 • dokonujemy zniesienia współwłasności nieruchomości;

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.